Archiwum kategorii: Działalność parlamentarna

IX posiedzenie Senatu RP w dn. 15-16 kwietnia 2020 r.

IX posiedzenie Senatu RP w dn. 15-16 kwietnia 2020 r.

W dniach 15-16 kwietnia br. odbyło się dziewiąte posiedzenie Senatu RP. Po raz pierwszy
w historii Senat obradował w sposób hybrydowy tj. na posiedzeniu plenarnym w siedzibie Senatu i w sposób zdalny tzn. elektroniczny. Senatorowie korzystali z sali plenarnej i sali 217. Z możliwości obrad zdalnych skorzystało 41 senatorów. Ten sposób prowadzenia obrad spowodowany został stanem epidemii. Sale obrad połączono łącznością audio-wideo,
co umożliwiało senatorom zabieranie głosu w debacie ze swojego miejsca. Senatorom, którzy z różnych przyczyn nie mogli uczestniczyć osobiście w posiedzeniu Izby, umożliwiono zdalne uczestnictwo w obradach – zabieranie głosu, składanie wniosków i głosowanie, przy zachowaniu bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego. Ten sposób obradowania spowodował, że w posiedzeniu senatu uczestniczyli wszyscy senatorowie (pierwszy raz od złożenia ślubowania), nawet senatorowie przebywający za granicą, jak choćby senator Robert Dowhan przebywający aktualnie w USA.

Czytaj dalej

10. rocznica Katastrofy Smoleńskiej i 80. rocznica Mordu Katyńskiego

10. rocznica Katastrofy Smoleńskiej i 80. rocznica Mordu Katyńskiego

10 kwietnia o godz. 841 senator RP Marek Adam Komorowski przy pomniku upamiętniającym ofiary katyńskie przy ul. Ofiar Katynia oddał hołd zarówno wszystkim ofiarom Katastrofy Smoleńskiej, jak i Mordu Katyńskiego.

O godzinie w której uległ katastrofie samolot z delegacją państwową udającą się na uroczyste obchody 70. Rocznicy Ludobójstwa Katyńskiego senator RP Marek Adam Komorowski uczcił chwilą ciszy zarówno ofiary katastrofy jak i osób zamordowanych w lesie katyńskim po czym odmówił w ich imieniu modlitwę Ojcze Nasz i Wieczny Odpoczynek, złożył wiązankę kwiatów i zapalił znicze. Zostały również złożone kwiaty i zapalony znicz przy Dębie Pamięci zasadzonym przez Stefana Melak który zginął w Katastrofie Smoleńskiej. Czytaj dalej

Informacja o działalności Biura Senatorskiego w Zambrowie

Biuro Senatorskie w Zambrowie

Planowane na marzec br. oficjalne otwarcie Biura Senatorskiego Marka Adama Komorowskiego w Zambrowie zostało odwołane ze względu na ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego w kraju. Biuro Senatorskie w Zambrowie znajduje się przy ul. Raginisa 6 składa się z pokoju przyjęć interesantów, gabinetu, kuchenki i sali konferencyjnej, w której można organizować spotkania i narady na ok. 30 osób. Ze względu jednak na dalsze ograniczenia w kontaktach związanych z wprowadzeniem stanu epidemicznego działalność biura senatorskiego została ograniczona do minimum i polega aktualnie na pracy zdalnej.

W związku z tym kontakt z biurem senatorskim możliwy jest drogą elektroniczną, telefoniczną lub poprzez pocztę. Można także różnego rodzaju pisma zostawiać w skrzynce pocztowej znajdującej się przy biurze senatorskim. Czytaj dalej

Informacja o działalności Biura Senatorskiego w Łomży

Otwarcie Biura Senatorskiego Marka Adama Komorowskiego w Łomży w dn. 08.02.2020 r.

Ze względu na ogłoszony najpierw stan zagrożenia epidemicznego w kraju, a następnie wprowadzeniem stanu epidemicznego i ograniczeniem w kontaktach, działalność biur senatorskich w Zambrowie  w Łomży zostaje praktycznie ograniczona do minimum i polega aktualnie na pracy zdalnej. W związku z tym kontakt z biurami senatorskimi możliwy jest drogą elektroniczną, telefoniczną lub poprzez pocztę. Można także różnego rodzaju pisma zostawiać w skrzynkach pocztowych znajdujących się przy biurach senatorskich. Czytaj dalej

Senat RP uczcił 30. rocznicę reformy samorządowej

VII posiedzenie Senatu RP w dn. 12-13 marca 2020 r.

Na swoim ostatnim marcowym posiedzeniu Senat RP podjął okolicznościową uchwałę w związku z 30. rocznicą uchwalenia reformy samorządowej. Inicjatywę ustawodawczą w tej kwestii podjął Senat I kadencji przyjmując 18 stycznia 1990 r. pakiet ustaw samorządowych. Sejm kontraktowy ustawę o samorządzie terytorialnym uchwalił 8 marca 1990 r. Utworzono 574 miast, 255 gmin miejskich i 2128 gmin wiejskich. Łącznie 2957 jednostek.

Reforma samorządowa polegała przede wszystkim na przełamaniu monopolu totalitarnego państwa: politycznego – został przełamany dzięki wolnym wyborom; pozbawiono jednolitej władzy państwowej – terenowe organy administracji państwowej które nie miały osobowości prawnej a tylko administrowały majątkiem państwowym, samorządy natomiast dostały autonomię (posiadają osobowość prawną); usamodzielnieniu finansowym gmin – terenowe organy administracji państwowej do tej pory działały w ramach budżetu państwa oraz przekazano samorządom pracowników, dotąd zatrudnionych w administracji państwowej.

Czytaj dalej

Program budowy 100 obwodnic – Podlaskie

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, wyprowadzenie ruchu z zatłoczonych miast, czyste powietrze, mniejszy hałas i poprawa przepustowości sieci drogowej – to główne założenia opracowanego w Ministerstwie Infrastruktury programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030.

Program określa cele i priorytety inwestycyjne w zakresie budowy obwodnic miast na sieci dróg krajowych. Wskazuje również źródła niezbędnego finansowania oraz listę zadań inwestycyjnych kierowanych do realizacji. Zadania inwestycyjne związane z budową nowych obwodnic będą realizowane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

W programie zostały ujęte zadania na różnym etapie przygotowania. Dla części obwodnic opracowano już dokumentację niezbędną do rozpoczęcia inwestycji, dla części jest prowadzony proces przygotowawczy. Są też takie zadania, dla których przygotowania dopiero się rozpoczną. Dla kilkunastu obwodnic ogłoszenie postepowań przetargowych jest planowane jeszcze w 2020 roku.

Czytaj dalej

VII posiedzenie Senatu RP w dn. 12-13 marca 2020 r.

VII posiedzenie Senatu RP w dn. 12-13 marca 2020 r.

W dniach 12-13 marca br. odbyło się siódme posiedzenie Senatu RP. Posiedzenie odbyło się w trudnej atmosferze, ponieważ jak poinformował na początku posiedzenia marszałek Tomasz Grodzki, że jedna z osób z obrębu Senatu w tej chwili podlega badaniu na obecność koronawirusa i jeśli okaże się, że wynik jest pozytywny, to wszystkich nas czeka poddanie się procedurze opisanej w zarządzeniach sanitarno-epidemiologicznych, mianowicie kwarantannie wraz z poddaniem się dwukrotnemu badaniu testem na obecność koronawirusa. Ci, którzy będą mieli wynik ujemny, będą mogli udać się do domu; ci, którzy będą mieli wynik dodani, ale bez objawów, będą podlegali kwarantannie. Po kilku godzinach okazało się, że wynik badania jest ujemny i można było obradować.

Czytaj dalej

VI posiedzenie Senatu RP w dn. 6 marca 2020 r.

6 marca br. odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Senatu RP dotyczące przyjęcia ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Ustawa określa zasady i tryb zapobiegania oraz zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2
i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem, w tym zasady
i tryb podejmowania działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia – 6 – i przecięcia dróg szerzenia się tej choroby zakaźnej. Zgodnie art. 2 ust. 1 przepisy ustawy stosuje się do zakażeń i choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej dalej „COVID-19”. Określone zostały zasady udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w związku z rozprzestrzenianiem COVID-19 oraz zasady finansowania tych świadczeń. Świadczenia opieki zdrowotnej wykonywane w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

Powyższa ustawa została przyjęta bez poprawek.

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w dn. 2 marca 2020 r.

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w dn. 2 marca 2020 r.

W dniu 2 marca br. odbyło się posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej połączone z seminarium zatytułowanym „Stan finansów samorządowych – diagnoza i wyzwania”.

Podczas posiedzenia zaprezentowano 4 projekty ustaw: dwa projekty  ustaw o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, projekt ustawy o subwencji rozwojowej oraz projekt ustawy o subwencji ekologicznej.

Czytaj dalej

V posiedzenie Senatu RP w dn. 25-27 lutego 2020 r.

V posiedzenie Senatu RP w dn. 25-27 lutego 2020 r.

W dniach 25-27 lutego br. odbyło się piąte posiedzenie Senatu RP który zajmował się m.in. ustawą o transporcie kolejowym, ustawą budżetową do której wprowadził 94 poprawki, wysłuchał ponadto informacji o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich oraz o stanie przestrzegania wonności i praw człowieka i obywatela w roku 2018, a także informację Ministra Zdrowia w sprawie sytuacji epidemiologicznej związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Informację nt. sytuacji epidemiologicznej przedstawił sekretarz stanu wiceminister Waldemar Kraska. W swoim wystąpieniu podkreślił m.in., że sytuacja w Europie jeżeli chodzi o obecność koronawirusa, jest bardzo poważna, a w kraju sytuacja jest bardzo dynamiczna – ona zmienia się właściwie z godziny na godzinę,  na bieżąco monitorujemy sytuację. Czytaj dalej

Spotkanie senackiego zespołu strażaków w dn. 26.02.2020 r.

Spotkanie senackiego zespołu strażaków w dn. 26.02.2020 r.

Komendant Główny PSP st. bryg. Andrzej Bartkowiak spotkał się 26 lutego br. z Senackim Zespołem Strażaków. W trakcie spotkania omówiono zasady wzajemnej współpracy na najbliższy okres. Komendant przedstawił podstawowe założenia na 2020 r., poinformował również o zakupach nowych samochodów pożarniczych dla ochotniczych straży pożarnych oraz o innych zamierzeniach, a także odpowiadał na pytania senatorów. Spotkanie zakończyło się zrobieniem wspólnych zdjęć. Czytaj dalej

Spotkanie z ambasadorem Republiki Francuskiej

Spotkanie z ambasadorem Republiki Francuskiej w dn. 26.02.2020 r.

W środę, 26 lutego w Senacie RP odbyło się spotkanie Senackiej Grupy Polsko-Francuskiej
z Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Republiki Francuskiej w RP Panem Frédérikiem Billetem, któremu towarzyszył radca Ambasady Francuskiej Pan Thomas Buffin. Ze strony polskiej w spotkaniu udział wzięli senatorowie członkowie Senackiej Grupy Polsko-Francuskiej: Aleksander Pociej – przewodniczący, Michał Seweryński, Ewa Matecka i Marek Komorowski.

Czytaj dalej

Otwarcie Biura Senatorskiego Marka Adama Komorowskiego w Łomży

Otwarcie Biura Senatorskiego Marka Adama Komorowskiego w Łomży w dn. 08.02.2020 r.

8 lutego 2020 r. o godz. 1100  zostało otwarte Biuro Senatorskie Marka Adama Komorowskiego w Łomży przy ul. Długiej 24. W uroczystym otwarciu udział wzięli m.in. Biskup Łomżyński Janusz Stepnowski, ks. bp. Tadeusz Bronakowski, Kanclerz Kurii Diecezjalnej ks. Artur Szurawski, proboszcz parafii katedralnej ks. kan. Marian Mieczkowski, minister edukacji Dariusz Piontkowski, posłowie: Lech Kołakowski i Kazimierz Gwiazdowski oraz była poseł Bernadeta Krynicka, Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, wicewojewoda Tomasz Madras, wicemarszałek województwa Marek Olbryś, radni Sejmiku Wojewódzkiego: Wanda Mieczkowska, Łukasz Siekierko, Wojciech Sekściński i Piotr Modzelewski, starosta łomżyński Lech Szabłowski, burmistrzowie: Kolna –  Andrzej Duda, Wysokiego Mazowieckiego – Jarosław Siekierko, Jedwabnego – Adam Niebrzydowski, wójtowie Piątnicy, Wizny, Zbójnej, przedstawiciele różnych instytucji oraz radni miasta Łomża. Czytaj dalej

4 posiedzenie Senatu RP w dn. 5-6 lutego 2020 r.

4 posiedzenie Senatu RP odbyło się w dniach 5-6 lutego 2020 r. Początkowo miało to być posiedzenie bez głosowań. Ostatecznie jednak Senat zajmował się m.in. ustawą o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. Głosami senatorów: Koalicji Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Sojuszu Lewicy Demokratycznej i niezależnych Senat RP nie przyjął ww. ustawy. Podobnie nie przyjął ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw. W sprawie tej ostatniej ustawy, wnioski składał senator Marek Komorowski. Głosowania nad tymi ustawami zakończyły się ok. godz. 100 w nocy.

W czasie 4 posiedzenia Senatu przyjęto m.in. uchwałę okolicznościową w sprawie 100. Rocznicy zaślubin Polski z morzem.

Spotkanie z parlamentarzystami francuskimi 

W poniedziałek, 3 lutego w Warszawie odbył się lunch wydany dla deputowanych i senatorów francuskich towarzyszącymi Prezydentowi Francji podczas jego wizyty w Polsce.

Spotkanie z parlamentarzystami francuskimi.

W lunchu ze strony francuskiej udział wzięli:

  • Jean-Pierre Leleux (Senat)
  • Frédéric Petit (Zgromadzenie Narodowe)
  • Peyre-Alexandre Anglade (Zgromadzenie Narodowe)
  • Bernard Poignant (Zgromadzenie Narodowe)
  • Jean Launay (Zgromadzenie Narodowe)
  • Bernard Guetta (Parlament Europejski)
  • Thomas Buffin (Radca Ambasady Francuskiej)

Czytaj dalej

Posiedzenia Senatu w dn. 15-17.01.2020 r.

Posiedzenia Senatu – opłatek w Senacie RP w dn. 18.12.2019 r.

Posiedzenia Senatu – ślubowanie w dn. 12.11.2019 r.