Łomżyńskie inwestycje drogowe

Łomżyńskie inwestycje drogowe

Symbolicznym przecięciem wstęgi oficjalnie otwarto 16 listopada 2021 r. ulicę Pułaskiego, Strażacką i Bursztynową. W uroczystości, oprócz władz Łomży wzięli udział zaproszeni goście – parlamentarzyści, radni miasta, sejmiku województwa podlaskiego, przedstawiciele osiedli i działających tam szkół oraz wykonawcy.

Oddane do użytku drogowe inwestycje kosztowały ponad 6 milionów złotych, z czego dofinansowanie zewnętrzne wyniosło blisko 5 milionów.

Zakres prac na ulicach Pułaskiego i Strażackiej obejmował: roboty ziemne rozbiórkowe, budowę nawierzchni bitumicznej jezdni, bitumicznych ścieżek rowerowych, chodników i zjazdów na posesje z kostki brukowej, budowę kanału deszczowego, sieci kablowej linii oświetleniowej, oraz budowę kanału technologicznego. Po remoncie mieszkańcy mogą korzystać z bezpiecznej drogi, chodników i oświetlenia.

Całkowita długość realizowanego odcinka to 950 m. Przekazanie placu budowy nastąpiło w kwietniu 2021r, zaś roboty zakończono z końcem października 2021 r. Inwestycję dofinansowano z Funduszu Dróg Samorządowych. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 4 464 769,68zł, dofinansowanie z FDS 2 683 080,65 zł.

Kolejną, oficjalnie oddaną do użytku drogową inwestycją jest rozbudowa ul. Bursztynowej. Przekazanie placu budowy nastąpiło w marcu 2021 r., zaś roboty zakończono z końcem października 2021 r.

Pierwszy odcinek ulicy Bursztynowej od ul. Wiosennej do ul. Zawadzkiej ma długość 111 m, natomiast drugi od ul. Zawadzkiej do skrzyżowania z przedłużeniem ul. Kazańskiej 391 m. Zakres prac obejmował: kompleksowe wykonanie struktury podziemnej: kanału deszczowego, sanitarnego, oświetlenia ulicznego, sieci wodociągowej, drenażu odwadniającego jezdnię, pochylni dla osób niepełnosprawnych, budowę kanału technologicznego, nawierzchni jezdni z kostki brukowej, ścieżki pieszo-rowerowej z nawierzchni bitumicznej.

Ulica Bursztynowa została przebudowana za pieniądze pozyskane z dwóch źródeł rządowych: Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zadanie opiewało na kwotę 1 963 859,74zł, w tym dofinansowanie z FDS wyniosło 1 356 133,78zł, a z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 607 725,96zł.

W otwarciu łomżyńskich inwestycji wziął udział senator Marek Adam Komorowski, dla którego łomżyńskie inwestycje są symbolem dobrej współpracy rządu i samorządu.

Obie zakończone inwestycje pobłogosławił i poświęcił ojciec Jan Bońkowski z zakonu Braci Mniejszych Kapucynów.

Łomżyńską tradycją finalizowania inwestycji drogowych stały się od kilku lat czeki od firm wykonawczych dla placówek oświatowych. Czeki trafiły do dwóch łomżyńskich podstawówek: Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Stanisława Staszica jak też Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Jana Pawła II.

Senator RP
Marek Adam Komorowski