V Zjazd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zambrowie

V Zjazd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zambrowie

30 stycznia 2022 r. odbył się V Zjazd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP. Na zjeździe dokonano podsumowania pięcioletniej kadencji oraz dokonano wyboru nowych władz, w tym Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zambrowie oraz Komisji Rewizyjnej Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zambrowie.

Oddział Powiatowy Związku OSP RP w Zambrowie działa w granicach administracyjnych powiatu zambrowskiego w ramach którego funkcjonują 4 Oddziały Gminne a wśród nich 30 jednostek OSP, w tym typu „S” 27, w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym 8 jednostek i są to: OSP Szumowo, OSP Ostrożne, OSP Srebrny Borek, OSP Laskowiec, OSP Zbrzeźnica, OSP Wiśniewo, OSP Kołaki Kościelne oraz OSP Rutki.

Jednostki włączone do systemu KSRG wykazują dobry stopień przygotowania operacyjno-technicznego i są dobrze wyposażone. Posiadają umundurowanie koszarowe i specjalne, obuwie i rękawice specjalne, niepalne kominiarki, motopompy, po kilka sztuk prądownic „Turbo-Jet”, wystarczającą ilość węży tłocznych i ssawnych, motopompy pływające, agregaty prądotwórcze, pilarki spalinowe do drewna, piły do betonu i stali, zestawy do ratownictwa drogowego oraz zestawy PSP R1 do ratownictwa medycznego, sprzęt ochrony dróg oddechowych, czujniki bezruchu. Funkcjonuje system selektywnego alarmowania.

W tych wszystkich ochotniczych strażach pożarnych (wg danych za 2021 r.) zrzeszonych jest 938 członków zwyczajnych, 87 członków honorowych i 98 członków wspierających, łącznie 1.123 członków, w tym 99 kobiet.

Uprawnionych do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych jest natomiast 351 strażaków.

W ramach jednostek ochotniczych straży pożarnych funkcjonują: 5 kobiecych drużyn pożarniczych, 9 młodzieżowych drużyn pożarniczych (w tym 87 chłopców i 42 dziewcząt), 2 orkiestry strażackie oraz jeden zespół folklorystyczny „Laskowianki”, jak również koła Gospodyń Wiejskich.

W ramach działalności operacyjnej w mijającej kadencji tj. w latach 2017 – 2021 zanotowano 2.600 zdarzeń w tym z udziałem OSP 1.508 w których uczestniczyło 1788 jednostek OSP, co stanowi iż do zdarzeń jednostki OSP wyjeżdżały co 24,50 godz. i świadczy to o ważnej roli jaką ochotnicze straże pełnią w całym systemie zabezpieczenia p. poż. Potwierdza to przede wszystkim udział jednostek z KSRG w zdarzeniach w mijającej kadencji, które to jednostki wyjeżdżały 1467 razy tj. 97,29% wszystkich wyjazdów OSP.  Najwięcej, bo ponad 300 razy wyjeżdżały jednostki z OSP Rutki i OSP Stary Laskowiec. Jednostki z poza systemu KSRG wyjeżdżały 321 razy tj. 21,29% wszystkich wyjazdów OSP. Dynamika wyjazdów poszczególnych jednostek wygląda różnie, ale zwrócić uwagę trzeba, na udział w zdarzeniach OSP Stary Skarżyn (blisko 60 wyjazdów), OSP Krusze-Łubnice (ponad 40 wyjazdów) i OSP Długobórz Pierwszy (blisko 40 wyjazdów).

Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Zambrowie przy współudziale Komendy Powiatowej PSP w Zambrowie organizował finał powiatowy Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej do 2019 r. W związku z pandemią covid-19 wywołanej przez koronawirusa SARS-CoV-2 w 2020 r. nie odbył się, a w 2021 r. odbył się online.

W trakcie kadencji przeszkolono:

 • na szkoleniu podstawowym-163 strażaków
 • na kursie ratownictwa technicznego -12 strażaków
 • na kursie dowódców- 32 strażaków
 • na szkoleniu doskonalącym dla KSRG z zakresu współdziałania z LPR-13 strażaków.

Zorganizowano także w mijającej kadencji szkolenie członków zarządu oddziału powiatowego, prezesów OSP i działaczy Związku. 11 października 2017 r. odbyło się wyjazdowe szkolenie strażaków z terenu powiatu zambrowskiego związane z poprawą i popularyzacją bezpieczeństwa pożarowego, w którym udział wzięli działacze Związku OSP RP, prezesi jednostek oraz osoby współpracujące ze strażami pożarnymi. W szkoleniu udział wzięło 39 osób.

W ramach szkolenia strażacy z powiatu zambrowskiego na przykładzie Komendy Powiatowej PSP w Hajnówce zapoznali się z specyfiką oraz taktyką działań w dużych obszarach leśnych na przykładzie Puszczy Białowieskiej. Zwiedzono Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą. Następnie zapoznano się z zakresem działalności Nadleśnictwa Hajnówka, gdzie przedstawiono ochronę obszarów cennych przyrodniczo w zakresie bezpieczeństwa p. poż. i publicznego na przykładzie Puszczy Białowieskiej. Strażacy zapoznali się z gradacją kornika drukarza i jego wpływem na zasoby Puszczy Białowieskiej jako jedno z zagrożeń w zakresie ochrony p. poż. Odbyto podróż Wąskotorową Kolejką Leśną jako przykład udostępnienia turystycznego obszarów Puszczy Białowieskiej.

W mijającej kadencji dwukrotnie zorganizowano powiatowe zawody sportowo-pożarnicze jednostek OSP z terenu naszego powiatu:2 lipca 2017 r. i 28 września 2019 r. w Rutkach -Kossakach.

W VI Wojewódzkich Zawodach Sportowo – Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych, które odbyły się 9 września 2018 r. w Grajewie, w kategorii kobiet drużyna z OSP Stary Laskowiec w klasyfikacji generalnej zajęła drugie miejsce!!!

W mijającej kadencji odbyły się następujące jubileusze strażackie:

 • 90 lecie OSP w Paproci Dużej   6 maja 2017 r.
 • 70 lecie OSP w Zbrzeźnicy 16 września 2017 r.
 • 90 lecie OSP w Starym Laskowcu 21 października 2017 r.
 • 20 lecie OP ZOSP RP w Zambrowie 16 czerwca 2018 r.
 • 90 lecie OSP w Szczodruchach 23 czerwca 2018 r.
 • 90 lecie OSP w Starym Skarżynie   7 lipca 2018 r.
 • 90 lecie OSP w Mroczkach 15 wrzesień 2018 r.
 • 50 lecie OSP w Tabędzu   6 lipca 2019 r.
 • 90 lecie OSP w Łętownicy 14 września 2019 r.

Obchody 20-lecie Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zambrowie poprzedzone zostały rozegraniem czterech turniejów zorganizowanych w każdej gminie w ramach powiatowego cyklu patriotycznego „Ku Niepodległej” w związku z 100. rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę. Przy każdym organizowanym turnieju przed jego rozpoczęciem składane były wiązanki kwiatów w miejscach pamięci narodowej.

Turnieje były przeprowadzone w dwóch kategoriach: w piłce siatkowej i piłce nożnej i były jednocześnie mistrzostwami strażaków ochotników powiatu zambrowskiego.

Z okazji tego jubileuszu Zarząd Oddziału Powiatowego wybił okolicznościowy medal.

W mijającej kadencji obchodziliśmy również bardzo ważną rocznicę 100-lecia Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. To było ważne wydarzenia pokazujące jak wielki trud został wykonany w celu zjednoczenia ruchu strażackiego po okresie zaborów. Warto o tym pamiętać i oddawać hołd wszystkim, którzy doprowadzili do zjednoczenia ruchu strażackiego.

15 października 2021 r. strażacy oraz wójtowie z terenu powiatu zambrowskiego na zaproszenie senatora Marka Adama Komorowskiego odwiedzili Sejm i Senat. W trakcie wizyty strażacy zostali zapoznani zarówno z historią jak i funkcjonowaniem Sejmu i Senatu. Wszyscy mieli okazję przekonać się, w jakich warunkach pracują posłowie i senatorowie, zobaczyć salę posiedzeń zarówno Sejmu jak i Senatu oraz przejść się korytarzami sejmowymi znanymi z transmisji telewizyjnych. W trakcie pobytu w parlamencie strażacy złożyli również wiązanki kwiatów pod pamiątkowymi tablicami poświęconą Maciejowi Płażyńskiemu Marszałkowi Sejmu RP, pod tablicą poświęconą prof. Lechowi Kaczyńskiemu Prezydentowi RP oraz pod tablicą poświęconą parlamentarzystom którzy zginęli w katastrofie smoleńskiej.

Organizowane są również corocznie powiatowe msze św. w intencji strażaków powiatu zambrowskiego i ich rodzin, które odbywają się w Zambrowie w kościele pw. Św. Józefa Rzemieślnika w pierwszą niedzielę po 11-tym listopada.

W mijającej kadencji 2 ochotnicze straże pożarne z Zbrzeźnicy i Srebrnego Borku zostały włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (aktualnie 8 ochotniczych straży pożarnych z terenu naszego powiatu należy do KSRG), 3 ochotnicze straże pożarne: z Zbrzeźnicy, Łętownicy i Tabędza otrzymały sztandary (aktualnie 8 ochotniczych straży pożarnych z terenu naszego powiatu posiada sztandary plus 2 Oddziały Gminne i Oddział Powiatowy – łącznie 11 sztandarów ochotniczych).

Ponadto Oddział Powiatowy posiada własne odznaczenie strażackie i publikację na swój temat.

W trakcie Zjazdu odznaczono druhów:

Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa Powiatu Zambrowskiego”

 1. Waldemara Jankowskiego
 2. Edwarda Lipińskiego
 3. Krzysztofa Kolińskiego

Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa Powiatu Zambrowskiego”

 1. Grzegorza Giecko
 2. Mirosława Krzysztofa Pruszyńskiego
 3. Antoniego Szwarca
 4. Jerzego Krakówkę
 5. Barbarę Krajewską
 6. Adama Wysmułka
 7. Krzysztofa Konickiego
 8. ks. kan. dr. Grzegorza Śniadacha

Pamiątkowe statuetki wręczono druhom: Antoniemu Szwarcowi wieloletniemu Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zambrowie oraz Markowi Adamowi Komorowskiemu.

W czasie zjazdu wyłoniono nowe władze.

Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zambrowie ukonstytuował się następująco:

 1. Prezes – Komorowski Marek Adam
 2. Wiceprezes – Kowalewski Paweł
 3. Wiceprezes – Łubnicki Adam
 4. Wiceprezes – Pac Bogdan
 5. Wiceprezes – Rosiak Robert
 6. Sekretarz – Gadomski Daniel
 7. Skarbnik – Lipiński Edward
 8. Członek prezydium – Bączyk Marek
 9. Członek prezydium – Gosk Grzegorz
 10. Członek prezydium – Jankowski Waldemar
 11. Członek zarządu – Dmochowski Andrzej
 12. Członek zarządu – Giecko Grzegorz
 13. Członek zarządu – Kołakowski Marek
 14. Członek zarządu – Pisarski Krzysztof
 15. Członek zarządu – Przychodzeń Jacek

Komisja Rewizyjna Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Zambrowie ukonstytuowała się następująco:

 1. Przewodniczący – Krakówka Jerzy
 2. Wiceprzewodniczący – Wojtkowski Piotr
 3. Sekretarz – Szyszka Jacek
 4. Członek – Dębek Andrzej
 5. Członek – Zalewski Kamil
 6. Członek – Mioduszewski Zbigniew

Działalność Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zambrowie nie byłaby ona możliwa na pewno w takim zakresie, gdyby nie zaangażowanie lokalnych samorządów, ofiarność sponsorów. Oddział Powiatowy Związku OSP RP w Zambrowie nie posiada stałego źródła dochodu, więc jego funkcjonowanie w dużej mierze oparte jest o ofiarność różnych instytucji. Stąd, więc duże wyrazy podziękowania wszystkim ofiarodawcom.

Bogu na chwałę
Ludziom na pożytek!

Senator RP
Marek Adam Komorowski