Strażacka emerytura

Posiedzenie Senatu RP / Strażacka emerytura

Senat na swoim ostatnim posiedzeniu przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym strażakom ochotnikom biorącym udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych ma przysługiwać dodatek do emerytur.

Projekt ww. ustawy wniesiony przez grupę senatorów w imieniu Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej przedstawił senator Krzysztof Kwiatkowski. To świadczenie, jak zaznaczył senator sprawozdawca, wg projektu miałby otrzymać strażak ochotnik będący czynnym członkiem ochotniczej straży pożarnej mający aktualne badania lekarskie i ukończone szkolenia pożarnicze uprawniające do udziału w działaniach ratowniczych dopuszczających do udziału w działaniach ratowniczych i który brał bezpośredni udział w działaniach ratowniczych przez co najmniej 20 lat.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej Stanisław Szwed m.in. stwierdził, że doceniane są ochotnicze straże pożarne, strażacy ochotnicy ich trud, ich służba, z tym że tzw. „dodatek strażacki do emerytur” powinien być uregulowany w ustawie o ochronie przeciwpożarowej, a nie w systemie zabezpieczenia emerytalnego.

W dyskusji  nad projektem ustawy udział wzięli prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Waldemar Pawlak oraz senatorowie: Marek Adam Komorowski, Jan Maria Jackowski, Jerzy Czerwiński i Ryszard Bober. W dyskusji podkreślono ważną rolę strażaków ochotniczych straży pożarnych którzy w sposób bezinteresowny ratują ludzkie życie i zdrowie, oraz mienie nie patrząc na niebezpieczeństwa jakie te akcje niosą za sobą szczególnie w dobie pandemii. Strażacy ochotnicy bardzo często są pierwsi na miejscu zdarzeń i samodzielnie podejmują akcje ratownicze. Ten trud i ta działalność ratownicza strażaków ochotników zdaniem senatorów zasługuje na uznanie i przyznanie im dodatku do emerytury. Projekt ww. ustawy został przez senat przyjęty jednogłośnie 98 głosami „za” i skierowany do dalszej pracy w sejmie.

Do pobrania w PDF:

Senator RP
Marek Adam Komorowski